8x10  purple crush teamAlainah Diehl-2Alainah Diehl-2_2Alainah Diehl-2_5Alainah Diehl-3Alainah Diehl-3_2Alainah Diehl-3_5Alainah Diehl-4Alainah Diehl-4_2Alainah Diehl-4_5Alainah DiehlAlainah Diehl_5Brooklyn Wilson-2Brooklyn Wilson-2_2Brooklyn Wilson-2_5Brooklyn Wilson-3Brooklyn Wilson-3_2Brooklyn Wilson-3_5Brooklyn WilsonBrooklyn Wilson_5